SDMO-J
prev
  • SDMO-J
next

Giá tiền: Giá bán: Liên hệ

Đặt hàng

Chi tiết

SDMO-J RANGE LIST
Model name Prime rating (KVA) Engine

Fuel tank (Litres)

Standar control Datasheet
J22 20 John Deere 100 NEXYS Download
J33 30 John Deere 100 NEXYS Download
J44K 40 John Deere 100 NEXYS Download
J66K 60 John Deere 180 NEXYS Download
J77K 70 John Deere 180 NEXYS Download
J88K 80 John Deere 180 NEXYS Download
J110K 100 John Deere 190 NEXYS Download
J130K 120 John Deere 340 NEXYS Download
J165K 150 John Deere 340 NEXYS Download
J200K 180 John Deere 340 NEXYS Download
J220K 200 John Deere 340 NEXYS Download